Wpisy z Wrzesień 2015Zmiany systemowe w gospodarce

Zmiany systemowe w gospodarce Zmiany systemowe w polskiej gospodarce oraz jej bardzo głęboka restrukturyzacja miały znaczący wpływ na zmiany tradycjonalnego podchodzenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Wdrożenie rynkowej gospodarki, miało przede wszystkim swoje odbicie oczywiście w bankowości. Bardzo gruntowna reorganizacja bankowych systemów w Polsce spowodowała ogromny rozwój aparatu bankowego. Przede wszystkim zostały zmienione prawne regulacje, mające na celu zależności pomiędzy bankami oraz gospodarczymi jednostkami. Zlikwidowano oczywiście monopol poniektórych banków, który gwarantował im na prowadzenie poszczególnych operacji wyłączność. To niezwykła rozrywka, ale jaki wpływ ma czas wolny? Ogrom usług, które świadczone są przez banki oraz bogate zróżnicowanie warunków, które zostają oferowane znacząco się poszerzyły. Klienci uzyskali przede wszystkim prawo wyboru jak i mogli korzystać równolegle z usług wielu banków. Tak, więc spośród znaczącej ilości zadań bankowych, kredytowanie jest najważniejszą i najtrudniejsza działalnością. Działalność kredytowa niesie ze sobą przeważnie ryzyko, które jest oczywiście nie do uniknięcia, jeżeli w momencie podejmowania decyzji przez bank nie dysponuje on pełną, wiarygodną i przede wszystkim pewną informacją. Nie zawsze również można trafnie przewidzieć dalszy rozwój różnych wydarzeń. Niestety nie da się wykluczyć błędów w informacji czy ich interpretacji. Bardzo istotnym elementem ryzyka bankowego to niekorzystne zmiany otoczenia gospodarczego, przy bardzo złej koniunkturze ryzyko kredytowe bardzo wzrasta. Działalność kredytowa musi być kontrolowana, pod kątem dokładnej analizy ryzyka bankowego jak i stworzenia odpowiedniego systemu jego monitorowania.

Nadzór bankowy

Nadzór bankowy Nadzór bankowy i problematyka z nim związana ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania banku. Szczególnie jeśli patrzymy pod kątem bezpieczeństwa całego systemu bankowego. Prawo wprowadzone w tym przypadku są dowodem na wpływ państwa na decyzje podejmowane przez podmioty prawa publicznego i prywatnego w sektorze usług bankowych. Zgodnie z polską ustawą dotyczącą prawa bankowego zadaniem nadzoru jest zapewnienie środkom znajdującym się na rachunkach bankowych odpowiedniego bezpieczeństwa a także zgodności pracy banków z przepisami prawa oraz wydawanie zezwoleń na utworzenie banku. Regulacje prawne które zostają wprowadzone w zakresie nadzoru bankowego stają się ważnym elementem, który zapewnia bezpieczeństwo gospodarki finansowej banków. W skali makroekonomicznej natomiast przyczyniają się do bezpieczeństwa całego sektora bankowego. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? Zagadnienia te szczególnie ważne są w krajach, w których system bankowy jest w wysokim stopniu rozwinięty. Słownik języka polskiego podaje jako termin „nadzór” pilnowanie, czuwanie, kontrolę oraz opiekę. W języku angielskim termin „nadzór” z angielskiego słowa „supervisor” oznacza kontrolę oraz dozór. Słowo „nadzór” może oznaczać zespół czynności w ujęciu przedmiotowym. Mogą to być czynności kontrolne. Natomiast w ujęciu podmiotowym zespół ludzi lub urząd sprawujący władzę nad czymś lub dozorujący kogoś. Cele formułowane pozwalają na wyodrębnienie dwóch znaczeń nadzoru. Pierwsze z nich z języka francuskiego tu telle i włoskiego tutela oznaczają nadzór jako opiekę i ochronę.

Ujemny wynik finansowy

Ujemny wynik finansowy Pod koniec 1993 roku został wykazany ujemny skumulowany wynik finansowy czyli taki który obejmował straty wykazywane w następnych latach, straty w trakcie zatwierdzania, straty bieżące i te z lat ubiegłych. Największe straty zostały wykazane w 1994 roku. Współczynnik adekwatności wypłacalności na poziomie 8% pod koniec 1992 roku nie spełniała ponad jedna czwarta banków. Czy to rozrywka? Czy tak można „zapełnić” czas wolny? Warto wspomnieć, że banki miały to uczynić do pierwszego stycznia 1993 roku. Sytuacja pogorszyła się nieco w pierwszej połowie 1993 roku jednak druga połowa przyniosła nieznaczną poprawę. Dane dostępne do końca marca 1993 roku nie pozwalają na ocenę wcześniejszych okresów działalności banków. Ścisły kryzys przypadł na lata 1993-1994. Możemy podzielić banki komercyjne na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczymy banki stare. Znajdują się tutaj banki utworzone przed 1989 rokiem. W grupie drugiej natomiast znajdują się banki które zostały utworzone na mocy nowej ustawy. Wśród starych banków znajdziemy takie jak PKO BP, Pekao S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej który został w 1994 roku przekształcony w spółkę akcyjną oraz Dziewiątkę wydzieloną ze struktur NBP. Dużym problemem dla ówczesnego sektora bankowego były złe kredyty. Wartość należności zagrożonych stanowiła 1/3 portfela zbudowanego z należności od podmiotów niefinansowych pod koniec pierwszego kwartału 1993 roku. W trochę lepszej sytuacji znalazły się banki nowe. Trzeba zaznaczyć, że banki które prowadziły swoją działalność przed 1989 rokiem były obciążone w dużym stopniu przez należności od przedsiębiorstw państwowych. Nowe banki poprzez brak takiego obciążenia pogorszyły jakość swojego portfela kredytowego. Znaczna cześć należności zagrożonych pochodziła z początku transformacji a także z okresu gospodarki centralnie planowanej. Inna sprawa to banki spółdzielcze. Udział należności zagrożonych w tej grupie banków był niższy niż średnio w sektorze.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat, będący sprawozdaniem przedstawiającym dokonania przedsiębiorstwa spółdzielczego za dany okres, zestawia przychody i koszty ich uzyskania w poszczególnych obszarach działalności, zyski i straty nadzwyczajne, należności podatkowe obciążające spółdzielnię, a w rezultacie zysk netto. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? Oceniając przedsiębiorstwo na podstawie tego sprawozdania należy określić, w których obszarach działalności przedsiębiorstwo pracuje najefektywniej, jakie obszary przyczyniają się do wypracowania zysku, jakie zaś do poniesienia straty. Należy zatem porównać dynamikę przychodów i kosztów. Analizę tych zjawisk można dokonać poprzez porównanie zestawień poszczególnych składowych rachunku wyników za rok bieżący z danymi z poprzednich lat obrachunkowych. Wzrost lub spadek zysku netto wiąże się bowiem ze zmianami poszczególnych rodzajów wyniku finansowego oraz czynników na nie oddziałujących. Na przykład wzrost zysku na działalności operacyjnej wynika głównie z wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży niż kosztów ich uzyskania, wzrost zysku brutto z korzystnego salda przychodów i kosztów finansowych oraz wyników nadzwyczajnych, ostatecznie zaś zysku netto z wysokości obowiązkowych obciążeń zysku – głównie podatku dochodowego. Odchylenia ujemne tych wskaźników mogą być następstwem zmniejszenia zysku bądź powstania straty netto. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawia się za pomocą liczb bezwzględnych wykazujących różnicę między kolejnymi latami lub w ujęciu procentowym, odnosząc wielkości z okresu obrachunkowego do danych z okresów minionych. Analiza struktury rachunku zysków i strat sprowadza się do ustalenia udziału poszczególnych jego elementów w ogólnej wielkości przychodów ze sprzedaży.