Wpisy oznaczone tagiem administracjaAdministracja rządowa

Administracja rządowa W obrębie administracji rządowej występowały dwie struktury, a mianowicie administracja ogólna, zwana inaczej polityczną, i administracja specjalna. Cechą charakterystyczną administracji rządowej było, więc zespolenie z administracji ogólnej wielu dziedzin administracji specjalnej. Na tej podstawie przesłanki administrację ogólną określa jako administrację zespoloną. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. W odróżnieniu od tego administrację specjalną nazywa się również administracją niezespołową, która posiada odrębną strukturę organów terytorialnych nie pokrywających się z podziałem administracyjnym państwa. Cechą wspólną organów administracji zespolonej i nie zespolonej było oparcie ich struktury na zasadzie hierarchiczno-instancyjnej. Reasumując powyższy akapit administracja specjalna miała poważne znaczenie w administracji II RP. Władze zamierzały, że dzięki planowanym reformom, okoliczności te ulegną zmianie. Na mocy przepisów konstytucji marcowej z 1921 r., procesy unifikacji w sferze organizacji administracji znacznie nasiliły się. W skład administracji publicznej II RP wchodziła administracja centralna i administracja terytorialna. Naczelnym organem administracji centralnej była Rada Ministrów, która koordynowała prace administracyjne ministrów i kształtowała strukturę organizacyjną pojedynczych ministerstw. Rząd redagował także zarządzenia i inne akty administracyjne. Premiera nadzorował sprawy personalne całej administracji. Każdym resortem administracji państwowej kierował właściwy minister. Pierwotnie działało 16 ministerstw, jednak do 1939 r. zostało jedynie 11 resortów. Przy ministerstwach funkcjonowały liczne urzędy centralne (m.in. Główny Urząd Statystyczny, Dyrekcja Monopoli Państwowych), którymi kierowali odpowiedni ministrowie. Poza tym, przy ministerstwach działały różnorodne organy doradcze i opiniodawcze. Istniały one w postaci rad, komitetów lub komisji.

Zmiany administracji

Zmiany administracji Dość głębokie zmiany, jakie dokonują się obecnie w strukturze aparatu państwowego w ogóle, a w strukturze administracji w szczególności, nie pozostają bez wpływu na system kontroli i nadzoru. Z kolei w państwie prawa podstawowym celem funkcjonowania wszystkich typów kontroli jest zapewnienie nienaruszalności praw i swobód jednostki w jej stosunkach z organami administracji, a więc to założenie powoduje, że system kontrolny powinien być tak zbudowany, by zmuszać aparat administracyjny do sprawnego działania i osiągania zamierzonych celów w nowych warunkach społeczno – politycznych. Zatem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań problem ochrony praw jednostki wymaga funkcjonowania różnych rodzajów kontroli, które muszą się wzajemnie uzupełniać. Działania kontrolne Parlamentu i Prezydenta w stosunku do innych instytucji wynikają z zasady nadrzędności organów przedstawicielskich nad pozostałymi strukturami państwa. Także obiektywna i skuteczna sądowa oraz quasi sądowa kontrola zgodności z prawem działań administracyjnych jest najlepszą rękojmią ochrony praw jednostki. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? W praktyce działań administracyjnych dużą rolę odgrywają niesformalizowane formy kontroli, w tym przede wszystkim realizowanej przez środki masowego przekazu. Aparat administracji publicznej w II Rzeczpospolitej ulegał bardzo wielu modyfikacjom. Obejmował on, oparty na różnych kryteriach, jak i również system organów administracyjnych. Ze względu na zasadę terytorialną, administrację publiczną podzielono w Polsce na administrację centralną i terytorialną, inaczej zwaną lokalną. Administracja terytorialna obejmowała administrację rządową i samorząd.