Dom rodzinny

Dom rodzinny Dysfunkcjonalny dom rodzinny staje się źródłem przykrości, podłożem napięć i frustracji, zarówno dla jej członków jak i dzieci, które szczególnie narażone są na skutki braku realizacji podstawowych zadań rodziny. Niektórzy autorzy mówią nawet o krzywdzie dziecka żyjącego w rodzinie dysfunkcjonalnej. Zwykle bowiem rodzice nie dbają o zaspokojenie jego potrzeb, a sposób jego traktowania przez rodziców jest źródłem cierpień i często prowadzi do deformacji jego rozwoju, negatywnych skutków emocjonalnych, zaniżonych osiągnięć edukacyjnych, aspiracji, kariery zawodowej i osobistej. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Dysfunkcjonalność rodziny jest nie tylko groźna dla niej samej, o czym świadczy skala sieroctwa społecznego, dewiacji i przestępczości dorosłych i dzieci, psychopatii i przestępstw przeciwko rodzinie, osamotnienia, a nawet samobójstw – ale jest groźna również dla ładu społecznego. Wyrazem tego są zjawiska nieprzystosowania do norm życia społecznego, brak szacunku dla pozaosobistej własności i przyrody, brak tolerancji dla innych, przemoc i agresja w stosunkach między ludźmi. W niekorzystnej rodzinnej atmosferze nie tylko są niezaspokajane potrzeby materialne dziecka, ale przede wszystkim, niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, potrzeby emocjonalne. Brak poczucia bezpieczeństwa, przeżywanie wstydu w związku z trudną sytuacją materialną rodziny czy konfliktami rodzinnymi, poczucie inności, bezradność wobec problemów dnia codziennego, napięcie powiązane z niedoborem powodują bardzo trudną sytuację psychospołeczną dziecka i wpływają na wyobrażenia dziecka o świecie i o sobie samym oraz na zakres doświadczeń osobistych i społecznych.