Wpisy oznaczone tagiem finansoweRyzyko finansowe

Ryzyko finansowe Ryzyko finansowego obszaru dzieli się na: wynik oraz jego ryzyko, płynność oraz jej ryzyko. Ryzyko płynności ma miejsce w sytuacjach, w których bank nie jest w żaden sposób wywiązywać się ze swoich zobowiązań terminowo. Problemy banku z płynnością mogą być oczywiście powodem wystąpienia innych ryzyk w obszarze finansowym, pozwala to tutaj wyróżnić wtórne i pierwotne ryzyko płynności. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? Widmo nieosiągnięcia przez bank, dowolnego, zaplanowanego wyniku finansowego określamy mianem ryzyka wyniku. Niepokoje przed osiągnięciem jakiegoś, zamierzonego rezultatu mogą być tutaj, oczywiście efektem niewywiązywania się przez partnera transakcji ze swoich oczywistych obowiązków albo też skutkiem zmian dowolnych parametrów rynkowych. Ryzyko powiązane z partnerem transakcji dotyczy każdej sytuacji zaistnienia niebezpieczeństwa, że bank nie osiągnie w żaden sposób założonego rezultatu w efekcie częściowej, bądź też całkowitej straty, która może wynikać z niewywiązywania się przez partnera transakcji ze zwykłych, swoich obowiązków, bądź też pogorszenia jego określonego stanu finansowego. Wahania rynkowych parametrów, na przykład: kursy akcji, stopy procentowe, kursy walut mające wpływ pośrednio, bądź bezpośrednio na wynik finansowy banku, który stanowi drugi omawiany rodzaj ryzyka obszaru finansowego, określanego jako ryzyko rynkowe. Z pojęciem ryzyka kredytowego nieodłącznie związane jest pojęcie zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego a także osoby fizycznej, czy też prawnej. Ryzyko kredytowe i zdolność kredytowa występują zawsze razem.

Rynki finansowe

Rynki finansowe Rynki finansowe są stabilne a inwestorzy zawierają na nich transakcje po takich cenach których wartości oparte są o podstawy fundamentalne. Niestety nie istnieje łatwa do określenia miara, która pokazywała by czy dany system bankowy traci bezpieczeństwo czy nie. Możemy jedynie określić poziom wypłacalności systemu bankowego. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Na wypłacalność całego systemu bankowego wpływa wypłacalność poszczególnych banków wchodzących w jego skład. Warto więc zauważyć, że niewypłacalność jednego z nich który jest dość dużym bankiem może znacznie zmniejszyć wypłacalność całego systemu. Jest też taka możliwość, że wiele małych banków utraci wypłacalność co również znacząco wpłynie na osłabienie całego sektora. Kryzys bankowy może również wywołać run na banki. Jednak w znacznej większości krajów istnieje gwarancja depozytów przez państwo. Kryzys finansowy możemy podzielić na kryzys bankowy, walutowy, zadłużenia a także kryzys papierów wartościowych. Wymienione rodzaje kryzysów mogą występować razem bądź osobno. Warto też zauważyć, iż kryzys bankowy może mieć zasięg lokalny, regionalny bądź globalny. Do kryzysu o zasięgu globalnym prawdopodobnie można zaliczyć kryzys bankowy lat 30. a także obecny kryzys który rozpoczął się na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych a potem przeniósł na rynek papierów wartościowych. Monetaryści do których zaliczamy M. Friedmana a Artura Schwartza kryzys finansowy wiążą z paniką.