Wpisy oznaczone tagiem fiskalnaPolityka fiskalna narodu

Polityka fiskalna narodu Polityka fiskalna na początku lat 90 działała na niekorzyść banków. Rezerwy mogły zostać uznane w ciężar kosztów jedynie wtedy gdy nieściągalność należności została uprawdopodobniona czyli musiała posiadać postanowienia o nieściągalności wydanego przez organ właściwy postępowania egzekucyjnego czyli komornika sądowego. Takie rozwiązanie jeżeli weźmiemy pod uwagę bezpieczeństwo banków było zbyt restrykcyjne a na dodatek była możliwa bardzo szeroka interpretacja ze względu na nie zbyt jasno określone kryteria które miały przesądzać o nieściągalności danych należności. Inny problem z którym zmagała się część banków polegał na płaceniu podatków od zysków „papierowych”. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? System który w tamtych latach miał gwarantować wypłacanie depozytów zgromadzonych w bankach zasługuje na uwagę ponieważ w Prawie Bankowym zostało zapisane, iż „skarb państwa nie odpowiada za zobowiązania banków, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu wkładów oszczędnościowych gromadzonych w bankach państwowych oraz innych bankach, które korzystały z tego uprawnienia przed wejściem w życie ustawy oraz za które przyjął odpowiedzialność z tytułu gwarancji i poręczeń”. Dzięki temu zapisowi gwarancje skarbu państwa zostały ograniczone do tylko jednej wybranej grupy banków oraz wkładów osób fizycznych. Oznacza to, że nie istniał jeden uniwersalny system gwarantowania depozytów. Na samym początku transformacji w Polsce wprowadzono istotne regulacje. Mimo to trzeba podkreślić dwa braki w tym zakresie. Pierwszym z nich był brak oficjalnie ustalonych wymogów kapitałowych dotyczący nowo tworzonych, który nie został zapisany w ustawie. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wynikało to z chęci zapewnienia rozwoju nowych banków w celu zwiększenia znaczenia sektora prywatnego ale także wiele do powiedzenia miała tu potrzeba częstej zmiany poziomu minimalnych kapitałów żeby uwzględnić działanie czynnika inflacyjnego.