Wpisy oznaczone tagiem krajowegoBank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego W 1924 roku został utworzony Bank Gospodarstwa Krajowego. Banki państwowe miały za zadanie wskrzeszenie i rozbudowę kredytu długoterminowego który to zanikł w czasie inflacji. Jednak banki zaczęły koncentrować się na udzielaniu kredytu krótkoterminowego. Występowały tym samym wobec banków prywatnych jako konkurent i to na uprzywilejowanych zasadach, ponieważ banki państwowe zwolnione były z części podatków. Można tu powiedzieć, że rząd Grabskiego popierał wszystkie działania które mogły stanowić konkurencję dla bankowości prywatnej. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? Osoby prawa publicznego właściwie były zmuszone do lokowania swoich zasobów w bankach państwowych np.: PKO który to korzystał nawet z okienek pocztowych uiszczając przy tym symboliczną opłatę. Działania wcześniej opisane uzasadniane były chęcią obniżenia stopy procentowej. Przyczyną kryzysu było również opóźnienie związane z utworzeniem nadzoru bankowego. Opóźnienie wynikło z przyjętych w 1924 roku regulacji w prawie bankowym. Przewidziane było w nim utworzenie wzorem czechosłowackiego prawa bankowego związku rewizyjnego. Miałby on za zadanie sprawowanie nadzoru nad zrzeszonymi bankami pod kontrolą Ministerstwa Skarbu. Ministerstwo nadzorowało by tylko banki niezrzeszone. Niestety przedstawiona koncepcja nie została zrealizowana między innymi poprzez kryzys w 1925 roku. Opóźniła ona utworzenie aparatu nadzoru w Ministerstwie. W dyskusji która wtedy wybuchła nikt nie zaproponował przekazania nadzoru w ręce Banku Polskiego. Bank Polski rozpoczął wówczas bezpośrednią konkurencję z bankami komercyjnymi a to jest już trudno usprawiedliwić. Bank wprawdzie nie miał w statucie zakazu udzielania kredytów dla gospodarki ale udzielając ich sprzeniewierzył się funkcji banku banków jaką pełnił. Spowodowane to było prawdopodobnie tym, że kierownictwo banku miało jeszcze pewne przyzwyczajenia w kierowaniu bankiem komercyjnym nie zaś centralnym.