Wpisy oznaczone tagiem kryzysOkres transformacji

Okres transformacji Na temat tego czy w Polsce w okresie transformacji wystąpił kryzys bankowy zdania są podzielone. W specjalnych raportach MFW i Banku Światowego stwierdza się, że kryzysu w ogóle nie było albo, że cały region postkomunistyczny przechodził kryzys bankowy, a wszystko zależy od tego co kryje się pod pojęciem kryzys. W Polsce po roku 1989 wiele banków utraciło płynność, wzrastały istotne należności zagrożone a także wystąpiły straty w sektorze bankowym. Został ograniczony dopływ kredytu do gospodarki w wyniku czego konieczna stała się interwencja rządu i banku centralnego. Sam przebieg kryzysu po transformacji był raczej spokojny głównie dzięki działaniom interwencyjnym. Nie mieliśmy w tych czasach do czynienia z paniką wycofywania wkładów bankowych ale należy zwrócić tu uwagę, że nastąpiło to prawdopodobnie dzięki gwarancją skarbu państwa dla banków powstałych przed 1989 rokiem. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Z drugiej strony klienci banków posiadali niewielką wiedzę na temat lokat bankowych i nie mieściło im się w głowach, że bank może upaść. Szukając właściwego słowa na określenie całej sytuacji jaka miała miejsce po 1989 roku w Polskiej gospodarce możemy powiedzieć że zetknęła się ona podobnie jak gospodarki byłego ZSRR i Bułgarii z kryzysem transformacji. Ów kryzys możemy podzielić na trzy fazy: pierwsza z nich miała miejsce w latach 1990-1992 kiedy to mieliśmy do czynienia z kłopotami finansowymi pojedynczych banków, druga przypada na lata 1993-1994 i jest to faza kulminacyjna kryzysu, w tym czasie władze państwowe i bank centralny zaczęły restrukturyzację systemu bankowego, i ostatnia, faza końcowa kryzysu która przypadła na lata 1995-1996.

Zamęt

Zamęt Wielki kryzys wprowadził spory zamęt, naraził wiele osób na duże straty finansowe, wielu zniechęcił do oszczędzania a także podważył zaufanie do banków które było bardzo ciężko odbudować. Banki do czasu wielkiego kryzysu traktowane były jako przedsiębiorstwa i również na takich zasadach funkcjonowały. Pojawiały się w tamtych czasach coraz częściej bankructwa banków które wpływały negatywnie na szeroki krąg deponentów. Sytuacja taka wymagała poddania się banków szczególnym regułom prawnym. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? W celu ochrony systemu bankowego oraz deponentów utworzono instytucję która miała pełnić funkcję nadzoru. Została ona wyposażona w uprawnienia do ograniczania dostępu do działalności bankowej a także do kontroli przepisów obowiązujących banki. Zatem utworzenie nadzoru bankowego stało się przejawem instytucjonalno-prawnych rozwiązań, które zmierzały do ograniczenia takich zjawisk ekonomicznych, które to mogłyby zagrozić działalności banków a także bezpieczeństwu powierzonych depozytów. Nadzór jest skoncentrowany głównie wokół dwóch obszarów występowania zjawisk ekonomicznych, które to mogą nieść zagrożenie w postaci upadku banków. Pierwszy z nich jest związany z charakterem pieniężnym operacji wykonywanych przez banki. Drugi zaś tworzą krajowe i międzynarodowe rynku finansowe. Zjawiska ekonomiczne występujące w obu wyżej podanych obszarach są przesłankami, które zdecydowały o poddaniu instytucji bankowych pewnym regulacjom prawnym oraz o samej potrzebie powołania instytucji nadzoru bankowego. Z działalnością bankową związane jest zjawisko kreacji pieniądza depozytowego. Jest ono powiązane z procesem jego zmiany formy z pieniądza metalowego w pieniądz papierowy, który następnie staje się pieniądzem rozrachunkowym bądź elektronicznym w obrocie bezgotówkowym. Spowodowało to przyspieszenie oddzielenia się aktywów banku od pieniądza papierowego. Doprowadziło to do powstania mechanizmów jego emisji opartej na depozytach które były zgromadzone w banku czyli aktywach.

Kryzys gospodarczy a pieniądz

Kryzys gospodarczy a pieniądz Problem kryzysów bankowych pojawił się z chwilą powstania banków czyli ok. XII wieku. Za miejsce ich powstania uważa się Włochy. Pierwszy kryzys którego zapiski odkryli historycy szacuje się jednak na okres starożytności a dokładniej na 33 rok n.e. Wówczas to w wyniku buntu niewolników, zatonięcia kilku statków a także zarazy upadło kilka domów bankowych w Rzymie. Kryzys został rozwiązany przez Cesarza Tyberiusza poprzez przekazanie środków państwowych odpowiedzialnym bankierom i części dłużników, ograniczenie wydatków państwa a także anulowanie części odsetek. Poprzez te działania większość domów bankowych poprawiła swoją sytuację. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Pierwszy bank komercyjny a dokładniej instytucja na jego wzór powstał w Wenecji w roku 1135. Podobnych instytucji do XV wieku powstało jeszcze kilka między innymi w Barcelonie, Genui czy Florencji. Część z nich przeszła kłopoty finansowe które doprowadziły do ich likwidacji. Pierwszy z nich upadł w roku 1520 we Florencji. Możemy dzięki tym przykładom stwierdzić, iż upadłość banku nie jest niczym nowym ale zmieniło się znaczenie takiego upadku dla gospodarki. Bank Anglii po raz pierwszy pod koniec XVII wieku wprowadził rezerwę obowiązkową. Miała ona zapewnić płynność bankom czyli ograniczyć możliwość utraty zdolności do regulowania zobowiązań wobec klientów banku. Historia pokazuje, że kryzysy bankowe mające miejsce przed Wielkim Kryzysem wynikały z znacznej mierze z nieuporządkowania kwestii związanych z emisją pieniądza. Banki posiadały pełną swobodę emisji banknotów. Skończyło się to w momencie podjęcia przez władze państwowe decyzji o monopolizacji tej funkcji. Czasy te określane są mianem wolnej bankowości. Duże znaczenie w tamtym czasie miała reputacja banku.

Kryzys bankowy

Kryzys bankowy Kryzys bankowy jest sytuacją w której duża część sektora bankowego traci bezpieczeństwo. Głównym symptomem kryzysu jest wzrost zagrożonych należności i powstanie strat w sektorze bankowym. Inna definicja mówi, iż kryzysem bankowym określa się „rzeczywisty i potencjalny run na banki bądź ich upadłości, które powodują zawieszenie regulowania zobowiązań przez banki względnie wymagają od rządu udzielenia pomocy na dużą skalę, aby tego uniknąć”. Jeszcze inna definicja mówi, że „kryzys bankowy to sytuacja cechująca się runem na banki, upadkami instytucji finansowych bądź masową interwencją rządu a także szerokim zachwianiem bezpieczeństwa innych instytucji”. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Najważniejsza jest wypłacalność banku która istnieje wtedy, kiedy wartość rynkowa aktywów banku jest większa od jego zobowiązań. Samo bezpieczeństwo systemu babkowego można określić jako „zdolność sektora bankowego do dokonywania operacji bankowych bez żadnych istotnych przeszkód oraz pełnienia funkcji pośrednika finansowego”. Taka zdolność występuje wtedy kiedy większość banków jest bezpieczna. Bezpieczeństwo systemu bankowego jest z kolei utożsamiane z jego stabilnością. Mianem stabilności możemy nazwać taką sytuację w której występuje brak takich ruchów cen które powodują straty. Stabilność finansowa wymaga od banków, że będą one regulowały na bieżąco swoje zobowiązania i nie będą korzystały z pomocy z zewnątrz.