Licencje

Licencje Dane ekonomiczno – finansowe do roku 1991 dostarczane były do organu nadzorczego w formie nieadekwatnej do potrzeb. Wynikała ona bardziej z zasad funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej. Dane w otrzymywanych informacjach zawierały głównie wielkości agregatów niezbędnych do analizy wykonania planu. Nie służyły one ocenie bezpieczeństwa działalności banku. Końcem roku 1991 GINB uzyskał dostęp do informacji ekonomiczno – finansowych, które były przygotowywane przez banki. Były to sprawozdania finansowe które były oparte na jednolitych zasadach rachunkowości oraz planie kont wprowadzonym przez Zarządzenie Prezesa NBP nr 24/19 z 1990 roku. Przez cały roku 1991 banki sporządzały starą i nową sprawozdawczość przy czym zostały zobowiązane do wprowadzenia tej drugiej końcem grudnia 1990 roku. Czy to rozrywka? Czy tak można „zapełnić” czas wolny? Pozyskiwane od banków informacje pozwoliły na przeprowadzanie analiz oraz procesu inspekcji na miejscu. Dane finansowe otrzymywane od banków były w dużej mierze niewiarygodne ze względu na niewłaściwą wycenę należności a także różne uznawanie przychodów i kosztów. Pomimo opisanych niedogodności nadzór dostał dostęp do informacji pomocnych w ocenie bezpieczeństwa banków. Banki mimo zaleceń udzielały coraz to więcej kredytów. Ich fundusze własne stale wzrastały. Należy to ocenić pozytywnie. Niestety w latach 1992 – 1994 największy wzrost wykazywały kredyty zagrożone. Do wzrostu w ujęciu nominalnym przyczyniła się inflacja. Po uwzględnieniu inflacji okazuje się, że w analizowanym okresie kredyty brutto i aktywa w ujęciu realnym zmniejszały się. Proporcje w jakich występowały w 1991 roku aktywa bankowe do PKB wynosiły 70,2%. W 1996 wynosiły on 55,8%. Taki spadek spowodowany był tym, że aktywa rosły w mniejszym stopniu niż PKB w cenach bieżących.