Miara firmy

Miara firmy Miarą osiąganej przez firmę rentowności jest relacja osiąganych zysków do zaangażowanych kapitałów lub do efektów zastosowanych czynników produkcji. Każda jednostka gospodarcza musi posiadać tyle środków finansowych, aby móc spłacać zaciągnięte zobowiązania. Z drugiej jednak strony nieekonomicznie jest posiadać środki pieniężne na zaspokojenie wszystkich zobowiązań bez względu na termin płatności. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? Jednostka gospodarcza powinna posiadać określony zapas środków pieniężnych, ale jedynie na zaspokojenie bieżących potrzeb. Płynność wiąże się więc z takim zarządzaniem zarówno wpływami pieniędzy, jak i wydatkami, które umożliwia spłacanie zobowiązań w terminie. Wpływy pochodzić mogą z różnych źródeł. Najbardziej oczywistym źródłem pozyskiwania środków pieniężnych są wpływy od kontrahentów z tytułu należności za dostawy. Dodatkowym źródłem płynności może być również zaciąganie krótkoterminowych kredytów lub spieniężanie mniej płynnych aktywów, jednakże wobec niekorzystnych warunków na rynkach finansowych wiązałoby się to z utraconymi korzyściami – nie jest więc pożądane z punktu widzenia długofalowej gospodarki zasobami. Badanie płynności finansowej jest kluczowe z punktu widzenia oceny możliwości jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Dochody wzrosły o blisko 50%. Tak, też się dzieje co odzwierciedla rachunek przepływów pieniężnych. Pozytywne dla firmy jest również tendencja wzrostowa aktywów finansowych wyliczanych do wartości godziwej, które to wzrosły blisko dwukrotnie na koniec badanego okresu. Na stałym, lekko wzrostowym przez cały okres badania są również wartości niematerialne, co oznacza stabilność firmy.