Wpisy oznaczone tagiem modelNajważniejsze kryteria

Najważniejsze kryteria Najważniejsze wydają się dwa kryteria, które charakteryzują model organizacyjny nadzoru bankowego w danym kraju. Pierwsze z nich odwołuje się do struktury organizacyjnej nadzoru. Chodzi tu o ujęcie statyczne. Ukazuje ono rozczłonkowanie instytucji nadzoru bankowego. Na tej podstawie możemy podzielić nadzór bankowy na jednoinstytucjonalny i wieloinstytucjonalny. Sama istota podziału instytucji nadzoru w ujęciu statycznym jest określona przez przyznane tym instytucjom upoważnienia do sprawowania nadzoru bankowego. Oznacza to ich wspólny cel działania. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? Nadzór bankowy jednoinstytucjonalny polega na tym, iż jest on sprawowany przez jedną instytucję nadzoru. Sprawuje ona nadzór na działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych które wykonują działalność bankową. Właśnie taki typ nadzoru bankowego możemy spotkać w Polsce gdzie jest nią Narodowy Bank Polski a także w Szwajcarii gdzie nadzór sprawuje Federalna Komisja Bankowa. Nadzór wieloinstytucjonalny jest sprawowany nad podległymi jednostkami które wykonują działalność bankową. Jest ona wykonywana przez kilka instytucji które spełniają taką samą funkcję państwa to znaczy takie które zostały przez przepisy prawa wyposażone w kompetencje zastrzeżone tylko dla nich. Jest to nadzór wykonywany z zachowaniem zasady rozdzielenia kompetencji nadzorczych. Sprawia to, że jego wykonanie w sposób efektywny i sprawny co wymaga ze strony instytucji nadzorujących odpowiedniej specjalizacji. Oznacza to, że działalność jednego banku może podlegać nadzorowi ze strony dwóch albo nawet trzech instytucji nadzorujących.

Model triady

Model triady Model triady dzieli kryzys na dwie fazy: fazę typowego kryzysu finansowego oraz fazę deflacji zadłużenia. W tych podejściach do kryzysów finansowych stwierdzono, że efekt kryzysu stanowi obniżona aktywność gospodarcza i obniżony poziom cen. Inaczej natomiast dochodzi się do wspomnianego efektu. Oprócz tych najczęściej występujących w literaturze teorii na temat kryzysu finansowego znaleźć można jeszcze jedną autorstwa H. Minsky’ego. W tym modelu ścieżka która prowadzi do kryzysu finansowego wygląda następująco. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Na początku występuje pewne zaburzenie które wywołuje zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Takim zaburzeniem może być wybuch lub zakończenie wojny, obfite zbiory bądź klęska nieurodzaju, wydarzenia polityczne, sukces jakieś firmy. Taki wstrząs powoduje, że zmieniają się na korzyść działania określonych gałęzi gospodarki. Wspomniane gałęzie przyciągają więcej środków finansowych ponieważ podmioty inwestujące w te gałęzie oczekują większych korzyści. To prowadzi do boomu. Boom z kolei jest napędzany ekspansją kredytową. Prowadzi to z czasem do wzrostu stóp procentowych i cen. W tym momencie zaczyna się zjawisko przegrzania koniunktury. Oznacza ono brak racjonalnego inwestowania i powoduje narastanie bańki spekulacyjnej. Zadyszka finansowa jest okresem występującym między przegraniem koniunktury a załamaniem. Pewna część inwestorów przeczuwa zbliżającą się możliwość wyprzedaży aktywów a to powoduje spadek cen. Objaw kryzysu finansowego jakim jest załamanie polegający na gwałtownym spadku cen może doprowadzić do paniki. Przedstawiona teoria może być traktowana jako scenariusz szybkiego wzrostu i spadku.