Narastający kryzys

Narastający kryzys W 1996 narastający wynik finansowy w końcu był dodatni. Ciężko określić również wiarygodność strat z 1993 roku ponieważ sprawozdania przygotowane przez banki miały bardzo niską wiarygodność. Obecnie w literaturze możemy spotkać się tylko z przybliżonymi wartościami danych z tamtych czasów. Trudno jednoznacznie wystawić ocenę tym wydarzeniom ponieważ większość rozwiązań miała charakter pionierski i nie można było się opierać na wzorcach z innych państw. Gospodarka Polski do roku 1989 była centralnie zarządzana i można ją określić mianem systemu monocentrycznego. Po obradach Okrągłego Stołu pojawiły się szanse na wprowadzenie nowego ładu gospodarczego, który miał być oparty na równości sektorów własnościowych, demonopolizacji, rozwoju konkurencji i ograniczaniu roli państwa w gospodarce na rzecz „niewidzialnej ręki” rynku. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Ważne było również otwarcie rynku na świat i umocnienie pieniądza. Ceny lawinowo wzrosły gdy nastąpiło ich uwolnienie z pod kontroli państwa w sierpniu 1989 roku. Ceny artykułów spożywczych w porównaniu z rokiem 1988 wzrosły o 420%. Było to jedno z ostatnich posunięć reformatorów gospodarki centralnie planowanej. To, że ceny udało się uwolnić było efektem lobbingu rolniczego który zmierzał do poprawy opłacalności produkcji rolnej. Spadek produkcji wywoływały ceny określane przez państwo a które były czasami niższe od kosztów produkcji. Sytuacja na wsi poprzez te działania jednak się nie poprawiła a produkcja też nie wzrosła. Został za to uruchomiony mechanizm rewindykacyjny. Obóz solidarnościowy zwyciężając w czerwcowych wyborach rozpoczął proces przechodzenia do gospodarki rynkowej.