Wpisy oznaczone tagiem organizacjaNajważniejsze kryteria

Najważniejsze kryteria Najważniejsze wydają się dwa kryteria, które charakteryzują model organizacyjny nadzoru bankowego w danym kraju. Pierwsze z nich odwołuje się do struktury organizacyjnej nadzoru. Chodzi tu o ujęcie statyczne. Ukazuje ono rozczłonkowanie instytucji nadzoru bankowego. Na tej podstawie możemy podzielić nadzór bankowy na jednoinstytucjonalny i wieloinstytucjonalny. Sama istota podziału instytucji nadzoru w ujęciu statycznym jest określona przez przyznane tym instytucjom upoważnienia do sprawowania nadzoru bankowego. Oznacza to ich wspólny cel działania. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? Nadzór bankowy jednoinstytucjonalny polega na tym, iż jest on sprawowany przez jedną instytucję nadzoru. Sprawuje ona nadzór na działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych które wykonują działalność bankową. Właśnie taki typ nadzoru bankowego możemy spotkać w Polsce gdzie jest nią Narodowy Bank Polski a także w Szwajcarii gdzie nadzór sprawuje Federalna Komisja Bankowa. Nadzór wieloinstytucjonalny jest sprawowany nad podległymi jednostkami które wykonują działalność bankową. Jest ona wykonywana przez kilka instytucji które spełniają taką samą funkcję państwa to znaczy takie które zostały przez przepisy prawa wyposażone w kompetencje zastrzeżone tylko dla nich. Jest to nadzór wykonywany z zachowaniem zasady rozdzielenia kompetencji nadzorczych. Sprawia to, że jego wykonanie w sposób efektywny i sprawny co wymaga ze strony instytucji nadzorujących odpowiedniej specjalizacji. Oznacza to, że działalność jednego banku może podlegać nadzorowi ze strony dwóch albo nawet trzech instytucji nadzorujących.