Wpisy oznaczone tagiem państwaSkarb Państwa

Skarb Państwa Skarb Państwa jest to instytucja, będąca z reguły osobą prawną, reprezentującą w obrocie prawnym państwo jako właściciela majątku państwowego z wyłączeniem tej jego części, która pozostaje we władaniu innych państwowych osób prawnych (przedsiębiorstw i banków państwowych). Koncepcja Skarbu Państwa wywodzi się z prawa rzymskiego, które odróżniało majątek cesarski (fiscus) i publiczny (aerarium) od mienia prywatnego. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? We wczesnym średniowieczu zanikł podział na majątek władcy i majątek publiczny, od przełomu XII i XIII w. stopniowo przywracany; w Polsce ostateczne rozdzielenie Skarbu Królewskiego i skarbu publicznego nastąpiło 1590. Współcześnie pozycja prawna, struktury organizacyjne i uprawnienia Skarbu Państwa w poszczególnych państwach są bardzo zróżnicowane; w Wielkiej Brytanii jest to odrębna instytucja o znacznych uprawnieniach, w tym także nadzorczych, prowadząca w szerokim zakresie politykę finansową; Skarb Państwa reprezentuje Kanclerz Skarbu, który zarządza finansami publicznymi (m.in. planuje budżet, udziela kredytów i dotacji, zawiera umowy międzynarodowe); we Włoszech istnieją 4 odrębne ministerstwa, które decydują o administracji finansowej państwa: Skarbu ma dość ograniczone uprawnienia (wydatki państwowe, obsługa długów), Finansów zajmuje się głównie dochodami państwa (podatkami), Budżetu — koordynuje działalność ministerstw Skarbu i Finansów i opracowuje budżet, Udziałów Państwowych — kieruje całokształtem działalności finansowej i kontroluje zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi oraz spółkami o kapitałach mieszanych; we Francji Skarb Państwa jest umiejscowiony w strukturze ministerstwa gospodarki oraz finansów i odpowiada za równowagę finansową, pełni także funkcje kasjera państwa, jak również bankiera (zaciąganie i udzielanie pożyczek), administruje też środkami pozabudżetowymi; w USA Skarb Publiczny pełni wiele funkcji związanych z finansowaniem gospodarki publicznej, sprawując głównie jej kontrolę; jest również odpowiedzialny za politykę fiskalną, zarząd długiem publicznym, finansowe rozliczenia międzynarodowe, emituje papiery wartościowe i nadzoruje działalność banków państwowych.