Rezerwy

Rezerwy Rezerwy tworzone były dla należności banków od podmiotów finansowych i niefinansowych a także gwarancji i poręczeń. Z wyłączeniem sektora budżetowego. Rozszerzono tym samym liczbę pozycji rezerw w katalogu. Kategoria ryzyka została podzielona na trzy części: poniżej standardu, wątpliwe oraz stracone. W ten sposób zostały określone kryteria klasyfikowania należności a także minimalne stawki rezerw celowych oraz zabezpieczenie o które może zostać pomniejszona kwota należności objętej rezerwą. Zobligowano banki do osiągnięcia poziomu minimalnego rezerw celowych do końca grudnia 1993 roku, a należności miały być kontrolowane przez banki co miesiąc. Czy to rozrywka? Czy tak można „zapełnić” czas wolny? Zarządzenie to obowiązywało do końca 1994 roku i zostało zastąpione przez nowe Zarządzenie Prezesa NBP nr 14/94 z dnia 10.12.1994 rok. Wprowadziło ono zmiany w ocenie jakości aktywów. Główną zmianą było wyłączenie należności które posiadały gwarancję skarbu państwa lub NBP z kategorii należności zagrożonych. Przez to nieco sztucznie została poprawiona jakość portfela kredytowego. Banki otrzymały większą swobodę w ocenie stanu finansowego dłużnika oraz złagodzono kryterium terminowości spłaty. Zostały rozszerzone kategorie aktywów pod które powinny być tworzone rezerwy. Ta regulacja obowiązywała do końca 1998 roku. Zasady udzielania gwarancji bankowych zostały szczegółowo opisane w zarządzeniu prezesa NBP z listopada 1992 roku. Był to rodzaj odpowiedzi na kłopoty banków, który była możliwa dopiero po nowelizacji ustawy Prawo Bankowe w której to prezes NBP miał możliwość zgodnie z art. 40, ust. 2 wydawania zarządzeń które regulowały by sprawy związane z udzielaniem gwarancji. W maju zostały wprowadzone nowe zasady szacowania adekwatności kapitałowej. Zarządzenie Prezesa z 20 maja 1993 roku zaczęło obowiązywać od czerwca 1993 roku.