Wpisy z kategorii RodzinaDom rodzinny

Dom rodzinny Dysfunkcjonalny dom rodzinny staje się źródłem przykrości, podłożem napięć i frustracji, zarówno dla jej członków jak i dzieci, które szczególnie narażone są na skutki braku realizacji podstawowych zadań rodziny. Niektórzy autorzy mówią nawet o krzywdzie dziecka żyjącego w rodzinie dysfunkcjonalnej. Zwykle bowiem rodzice nie dbają o zaspokojenie jego potrzeb, a sposób jego traktowania przez rodziców jest źródłem cierpień i często prowadzi do deformacji jego rozwoju, negatywnych skutków emocjonalnych, zaniżonych osiągnięć edukacyjnych, aspiracji, kariery zawodowej i osobistej. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Dysfunkcjonalność rodziny jest nie tylko groźna dla niej samej, o czym świadczy skala sieroctwa społecznego, dewiacji i przestępczości dorosłych i dzieci, psychopatii i przestępstw przeciwko rodzinie, osamotnienia, a nawet samobójstw – ale jest groźna również dla ładu społecznego. Wyrazem tego są zjawiska nieprzystosowania do norm życia społecznego, brak szacunku dla pozaosobistej własności i przyrody, brak tolerancji dla innych, przemoc i agresja w stosunkach między ludźmi. W niekorzystnej rodzinnej atmosferze nie tylko są niezaspokajane potrzeby materialne dziecka, ale przede wszystkim, niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, potrzeby emocjonalne. Brak poczucia bezpieczeństwa, przeżywanie wstydu w związku z trudną sytuacją materialną rodziny czy konfliktami rodzinnymi, poczucie inności, bezradność wobec problemów dnia codziennego, napięcie powiązane z niedoborem powodują bardzo trudną sytuację psychospołeczną dziecka i wpływają na wyobrażenia dziecka o świecie i o sobie samym oraz na zakres doświadczeń osobistych i społecznych.

Identyfikacja

Identyfikacja Pierwszy i najbardziej znaczący jest etap identyfikacji z rodzicami. W następnej kolejności są inne osoby przynależne do rodziny i osoby spoza niej. Identyfikacja może zachodzić tak z rzeczywistymi postaciami, jak i fikcyjnymi, które mają szczególne znaczenie dla dzieci i są przez nie podziwiane. Identyfikacja może zachodzić także wobec grup (rodzina, rówieśnicy, klasa szkolna, itp.), czy ról społecznych. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Dziecko wyjątkowo głęboko identyfikuje się ze swoimi rodzicami, mają na to wpływ związki uczuciowe, jakie wiążą ze sobą tych członków rodziny. Mechanizm identyfikacji pozwala dziecku na przyswojenie, w sposób swobodny, sprecyzowanych schematów zachowań, zasad etycznych, ideałów uznawanych w rodzinie. Należy dodać, że atmosfera rodzinna nacechowana szczerością i życzliwością, zorganizowane życie rodzinne i kultura pedagogiczna rodziców mają korzystny wpływ na identyfikację dziecka. Istotną rzeczą jest bliski kontakt między rodzicem, a dzieckiem. Olbrzymią wartość ma intensywność uczuć przejawianych przez ojca i matkę w rodzinie. Postawy uczuciowe prezentowane wobec siebie przez poszczególnych członków rodziny w osobliwy sposób przenoszone są na dziecko. Role jakie przyjmujemy w przeciągu życia to najpierw dziecko, następnie dorosły w którym łączy się rola rodzica, małżonka i tym podobne, a na samym końcu stajemy się dziadkami, którzy są jednocześnie rodzicami dla rodziców swoich wnuków. Barbara Szacka podzieliła te role na różne rodzaje: osiągniętą, przypisaną i innowacyjną. Pierwszy rodzaj to rola osiągniętą, czyli „rola pełniona w wyniku podjętych wyborów i decyzji; są to oczekiwania dotyczące zachowań jednostki zdeterminowane tym, co w świadomy sposób robi bądź zrobiła (np. studiowanie na uczelni wyższej)”.

Jak definiować rodzinę?

Jak definiować rodzinę? Rodzina bardzo często rozumiana jest jako instytucja społeczna, która jest w kręgu ciągłego zainteresowania wielu naukowców i specjalistów: socjologów, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów oraz wielu innych dziedzin nauki i praktyki, a więc wszystkie nauki w nieustannych badaniach nad rodziną wypracowały liczne, mniej lub bardziej szczegółowe, definicje określające rodzinę i jej charakter. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Prawny charakter rodziny określają definicje zawarte w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 19 listopada 1990 roku : „Art. 4.1. przez członków rodziny (rodzinę) rozumie się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym”. Rodzina jako podstawowa instytucja społeczna, o trwałej strukturze, opartej na określonych wzorach zachowań zaspokajające podstawowe potrzeby. Jest naturalnym środowiskiem dla rozwoju człowieka. Dla małego dziecka dom rodzinny jest jedyną instytucją, czuwającą nad jego emocjami i doświadczeniami. Instytucja, którą nazywamy rodziną spełnia te zadania, jest naturalnym środowiskiem sprzyjającym rozwojowi osobowości jej członków. Specyficzny układ stosunków między osobami różnej płci, sprzyja wzajemnej pomocy i opiece rodzicielskiej, dzieląc odpowiedzialność za siebie i potomstwo. Każda rodzina wyznaje swój własny systemie wartości, utworzony, akceptowany i podtrzymywany przez jej członków. Należy podkreślić, iż prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa opiera się na odpowiednio funkcjonującej rzeszy rodzin. Pary zawierające związki małżeńskie decydują się (w większości) na powiększenie rodziny, z czym, niewątpliwie, związany jest proces socjalizacyjny młodego człowieka, opierający się na dwóch aspektach.

Przemysł

Przemysł Kartelizacji w przemyśle poddało się 1934 roku 27,3% spółek akcyjnych które dysponowały 65,6% kapitału akcyjnego w Polsce. Dotyczyła ona więc przedsiębiorstw największych. Niektóre kartele takie jak Ogólnopolska Konwencja Węglowa, Syndykat Polskich Hut Żelaza oraz Kartel Banku Cukrownictwa miały pod swoją kontrolą prawie całą wytwórczość krajową. I mogły one wpływać na ceny zbytu swych wyrobów. W niektórych przypadkach np.: cement i cukier, pozwoliło to kartelom podnieść ceny. Sytuacja ta prowadziła do skurczenia się rynku wyrobów przemysłowych przy niekontrolowanym przez rolników spadku cen artykułów rolnych. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Oba rodzaje kryzysów zarówno rolny jak i przemysłowy spowodował zmniejszenie zaufania do banków a co za tym idzie lokat kapitałowych w Polsce. Rezultatu nie trudno się domyśleć. Nastąpiło nagłe wycofywanie obcych wkładów bankowych, pożyczek, procentów czy dywidend a także wycofanie się udziału kapitału obcego w przedsiębiorstwach Polskich. W 1931 roku z polskich banków wycofano 200 mln zł środków zagranicznych czyli 1/9 sum obrotowych. W całym okresie kryzysu kwota wywiezionych z Polski zysków i wkładów obcych sięgnęła zawrotnej sumy 2,5 mld zł. Tyle mniej więcej wynosi budżet państwa polskiego. Została przez te wydarzenia pogorszona sytuacja finansowa Polski. Zapasy złota uległy zmniejszeniu z 621 mln zł w 1928 roku do 444 mln zł w 1935 roku. Zapasy walut obcych natomiast zmniejszyły się odpowiednio z 714 mln do 27 mln Polski handel zagraniczny odczuł załamanie koniunktury światowej. O ponad 2/3 zmalały obroty handlowe Polski osiągając poziom najniższy od 1934 roku. Na skutek ograniczonych rynków zbytów na polskie towary musiały one być sprzedawane za granicę po obniżonych cenach a nawet poniżej kosztów produkcji. Ceny na te towary były wyrównywane na rynku wewnętrznym poprzez ich podwyżkę.