Wpisy oznaczone tagiem rodzinaDom rodzinny

Dom rodzinny Dysfunkcjonalny dom rodzinny staje się źródłem przykrości, podłożem napięć i frustracji, zarówno dla jej członków jak i dzieci, które szczególnie narażone są na skutki braku realizacji podstawowych zadań rodziny. Niektórzy autorzy mówią nawet o krzywdzie dziecka żyjącego w rodzinie dysfunkcjonalnej. Zwykle bowiem rodzice nie dbają o zaspokojenie jego potrzeb, a sposób jego traktowania przez rodziców jest źródłem cierpień i często prowadzi do deformacji jego rozwoju, negatywnych skutków emocjonalnych, zaniżonych osiągnięć edukacyjnych, aspiracji, kariery zawodowej i osobistej. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Dysfunkcjonalność rodziny jest nie tylko groźna dla niej samej, o czym świadczy skala sieroctwa społecznego, dewiacji i przestępczości dorosłych i dzieci, psychopatii i przestępstw przeciwko rodzinie, osamotnienia, a nawet samobójstw – ale jest groźna również dla ładu społecznego. Wyrazem tego są zjawiska nieprzystosowania do norm życia społecznego, brak szacunku dla pozaosobistej własności i przyrody, brak tolerancji dla innych, przemoc i agresja w stosunkach między ludźmi. W niekorzystnej rodzinnej atmosferze nie tylko są niezaspokajane potrzeby materialne dziecka, ale przede wszystkim, niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, potrzeby emocjonalne. Brak poczucia bezpieczeństwa, przeżywanie wstydu w związku z trudną sytuacją materialną rodziny czy konfliktami rodzinnymi, poczucie inności, bezradność wobec problemów dnia codziennego, napięcie powiązane z niedoborem powodują bardzo trudną sytuację psychospołeczną dziecka i wpływają na wyobrażenia dziecka o świecie i o sobie samym oraz na zakres doświadczeń osobistych i społecznych.

Jak definiować rodzinę?

Jak definiować rodzinę? Rodzina bardzo często rozumiana jest jako instytucja społeczna, która jest w kręgu ciągłego zainteresowania wielu naukowców i specjalistów: socjologów, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów oraz wielu innych dziedzin nauki i praktyki, a więc wszystkie nauki w nieustannych badaniach nad rodziną wypracowały liczne, mniej lub bardziej szczegółowe, definicje określające rodzinę i jej charakter. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Prawny charakter rodziny określają definicje zawarte w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 19 listopada 1990 roku : „Art. 4.1. przez członków rodziny (rodzinę) rozumie się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym”. Rodzina jako podstawowa instytucja społeczna, o trwałej strukturze, opartej na określonych wzorach zachowań zaspokajające podstawowe potrzeby. Jest naturalnym środowiskiem dla rozwoju człowieka. Dla małego dziecka dom rodzinny jest jedyną instytucją, czuwającą nad jego emocjami i doświadczeniami. Instytucja, którą nazywamy rodziną spełnia te zadania, jest naturalnym środowiskiem sprzyjającym rozwojowi osobowości jej członków. Specyficzny układ stosunków między osobami różnej płci, sprzyja wzajemnej pomocy i opiece rodzicielskiej, dzieląc odpowiedzialność za siebie i potomstwo. Każda rodzina wyznaje swój własny systemie wartości, utworzony, akceptowany i podtrzymywany przez jej członków. Należy podkreślić, iż prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa opiera się na odpowiednio funkcjonującej rzeszy rodzin. Pary zawierające związki małżeńskie decydują się (w większości) na powiększenie rodziny, z czym, niewątpliwie, związany jest proces socjalizacyjny młodego człowieka, opierający się na dwóch aspektach.

Zmiany w rodzinie

Zmiany w rodzinie Z moich zauważeń dokonujące się współcześnie w Polsce przemiany w różnych dziedzinach życia spowodowały także zasadnicze zmiany struktury obrazu i modelu rodzin polskich. Do 1989 roku Polacy żyli w systemie społecznym, który gwarantował ludziom pracę, zapewniał podstawowe zabezpieczenia socjalne. Wejście do Unii Europejskiej, przejście do nowej gospodarki rynkowej okazało się procesem niezwykle trudnym. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Owa transformacja społeczna i gospodarcza wniosła do życia polskich rodzin wiele nieoczekiwanych zmian. Cechą charakterystyczną rodzin ostatnich lat jest zmniejszająca się ich liczebność, w miastach dominują rodziny z jednym dzieckiem, na wsi upowszechnił się model rodziny z dwojgiem dzieci. Wciąż wzrasta liczba rodzin rozbitych i w wolnych związkach. Większość rodzin odczuwa zagrożenie poczucia bezpieczeństwa ze względu na nieustabilizowaną sytuację na rynku pracy. Często dochody rodzin są nieadekwatne do aktualnych potrzeb. Polaryzacja dochodów w rodzinach pogłębia się, co tworzy szczególne rejony zagrożenia. Bardzo często mogę stwierdzić, iż partnerski model rodziny częściej bywa realizowanym przez ludzi z wyższym wykształceniem, pracujących zawodowo. Struktura rodziny, warunki ekonomiczne, model małżeński są między innymi czynnikami współtworzącymi atmosferę wychowawczą w rodzinie. Współczesna rodzina polska, choć przeżywa wielorakie trudności, wynikające z uwarunkowań wewnątrzrodzinnych, jak i pozarodzinnych, dąży jednak do zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych, polepszenie materialnych i psychicznych oraz rozwoju dzieci, realizując w większym bądź mniejszym zakresie funkcje rodzicielskie. Rodzina jest, bowiem tą grupą społeczną, która może przyśpieszyć demokratyzację życia społecznego poprzez kształtowanie u młodego pokolenia określonych norm społecznych, wartości etycznych i wzorców zachowań odpowiadających pluralistycznym i wolnościowym zasadom społeczeństwa demokratycznego.