Różnice liberalne

Różnice liberalne Różnice wynikały ze stopnia poddania się banków regulacjom prawnym rynku. W literaturze możemy spotkać pogląd głoszący, że interwencjonizm państwowy w dziedzinie nadzoru ma sens ze względu na charakter instytucji bankowych które są instytucjami zaufania publicznego. Państwo pełniąc aktywną role w regulowaniu rynku finansowego ustanawia instytucję nadzoru bankowego. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? Ocenia on i weryfikuje nieprawidłowe zachowania uczestników rynku. Państwo poprzez działanie interwencyjne chroni mechanizmy rynkowe oraz reguły zawarte w ustanowionych normach prawa. Odpowiednie działania są również podejmowane w krajach w których rola państwa jest ograniczona. Wolność rynku jest wyznaczana przez regulacje prawne, które to mają na celu zapewnienie odpowiedniej wolności wyboru dla jednostek jak i również podmiotów gospodarczych. Wynika z tego, że im większe znaczenie w danym kraju odgrywa zasada wolnej przedsiębiorczości to tym większą rolę odgrywa oficjalny nadzór. Dzieje się tak ponieważ instytucje bankowe są bardziej wrażliwe na napięcia bankowe ze względu na wysokie ryzyko w gospodarce. Jeżeli nie było by odpowiednich regulacji prawnych i nadzoru bankowego wówczas samo państwo musiałoby w razie konieczności udzielać pomocy instytucjom bankowym. Instytucje bankowe muszą pamiętać o swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Wynika ona z faktu iż są one jako pośrednicy finansowi instytucjami zaufania publicznego. Według niektórych przedstawicieli nadzoru bankowego wielkie instytucje bankowe należy wręcz traktować jako instytucje świadczące usługi publiczne a nie jak zwykłe podmioty gospodarcze.