Ryzyko finansowe

Ryzyko finansowe Ryzyko finansowego obszaru dzieli się na: wynik oraz jego ryzyko, płynność oraz jej ryzyko. Ryzyko płynności ma miejsce w sytuacjach, w których bank nie jest w żaden sposób wywiązywać się ze swoich zobowiązań terminowo. Problemy banku z płynnością mogą być oczywiście powodem wystąpienia innych ryzyk w obszarze finansowym, pozwala to tutaj wyróżnić wtórne i pierwotne ryzyko płynności. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? Widmo nieosiągnięcia przez bank, dowolnego, zaplanowanego wyniku finansowego określamy mianem ryzyka wyniku. Niepokoje przed osiągnięciem jakiegoś, zamierzonego rezultatu mogą być tutaj, oczywiście efektem niewywiązywania się przez partnera transakcji ze swoich oczywistych obowiązków albo też skutkiem zmian dowolnych parametrów rynkowych. Ryzyko powiązane z partnerem transakcji dotyczy każdej sytuacji zaistnienia niebezpieczeństwa, że bank nie osiągnie w żaden sposób założonego rezultatu w efekcie częściowej, bądź też całkowitej straty, która może wynikać z niewywiązywania się przez partnera transakcji ze zwykłych, swoich obowiązków, bądź też pogorszenia jego określonego stanu finansowego. Wahania rynkowych parametrów, na przykład: kursy akcji, stopy procentowe, kursy walut mające wpływ pośrednio, bądź bezpośrednio na wynik finansowy banku, który stanowi drugi omawiany rodzaj ryzyka obszaru finansowego, określanego jako ryzyko rynkowe. Z pojęciem ryzyka kredytowego nieodłącznie związane jest pojęcie zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego a także osoby fizycznej, czy też prawnej. Ryzyko kredytowe i zdolność kredytowa występują zawsze razem.