Wpisy oznaczone tagiem światTransformacja ogólna

Transformacja ogólna W warunkach transformacji banki spółdzielcze i spółdzielnie zostały pozostawione samym sobie poprzez likwidację krajowych i regionalnych struktur spółdzielczych. BGŻ w wyniku wprowadzonych zmian w ustawodawstwie przestał pełnić obowiązki związku spółdzielczego. Mogły z nim być jednak zawierane przez banki spółdzielcze umowy cywilnoprawne dotyczące współpracy. Z takiej możliwości skorzystało 95% banków spółdzielczych. Przez prezesa NBP BGŻ otrzymał z dniem 1 marca 1990 roku uprawnienie do wykonywania czynności nadzoru bankowego wobec banków spółdzielczych. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Takie współdziałanie banków spółdzielczych oraz BGŻ było ograniczone. Banki spółdzielcze zgodnie z zapisami ustawy Prawo Bankowe stały się bankami uniwersalnymi i nie miały ograniczeń odnośnie obszaru ich działania. Inna kwestia którą jaką były stosunki kredytowe uregulowana została ustawą z dnia 28 grudnia 1989 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1990 roku. Ustawa była dążeniem do odcięcia się od preferencji które uznawał system gospodarki centralnie planowanej. Uchyliła ona nałożone na banki obowiązki odnośnie zapewnienia preferencji i uprzywilejowania w: dostępie do kredytów , oprocentowaniu kredytów oraz warunków ich spłaty. Spotykamy się tutaj z pojęciem kredyty preferencyjne które należy rozumieć jako kredyty na budownictwo mieszkaniowe, działalność w zakresie produkcji rolnej, na zagospodarowanie, dla młodych małżeństw a także dla inwalidów na zakup potrzebnego im sprzętu rehabilitacyjnego. Osoby biorące kredyt z którymi negocjowano warunki umowy kredytowej zostali zobligowani do zapłacenia w roku 1990 40% odsetek naliczonych według nowych stawek. Pozostałe 60% odsetek zostało dopisane do zadłużenia kredytobiorcy. Były jednak możliwe ustępstwa od tak ustalonych proporcji i kredytobiorcy mogli z budżetu państwa uzyskać pomoc w spłacie odsetek bądź części zadłużenia.

Rynki finansowe

Rynki finansowe Rynki finansowe są stabilne a inwestorzy zawierają na nich transakcje po takich cenach których wartości oparte są o podstawy fundamentalne. Niestety nie istnieje łatwa do określenia miara, która pokazywała by czy dany system bankowy traci bezpieczeństwo czy nie. Możemy jedynie określić poziom wypłacalności systemu bankowego. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Na wypłacalność całego systemu bankowego wpływa wypłacalność poszczególnych banków wchodzących w jego skład. Warto więc zauważyć, że niewypłacalność jednego z nich który jest dość dużym bankiem może znacznie zmniejszyć wypłacalność całego systemu. Jest też taka możliwość, że wiele małych banków utraci wypłacalność co również znacząco wpłynie na osłabienie całego sektora. Kryzys bankowy może również wywołać run na banki. Jednak w znacznej większości krajów istnieje gwarancja depozytów przez państwo. Kryzys finansowy możemy podzielić na kryzys bankowy, walutowy, zadłużenia a także kryzys papierów wartościowych. Wymienione rodzaje kryzysów mogą występować razem bądź osobno. Warto też zauważyć, iż kryzys bankowy może mieć zasięg lokalny, regionalny bądź globalny. Do kryzysu o zasięgu globalnym prawdopodobnie można zaliczyć kryzys bankowy lat 30. a także obecny kryzys który rozpoczął się na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych a potem przeniósł na rynek papierów wartościowych. Monetaryści do których zaliczamy M. Friedmana a Artura Schwartza kryzys finansowy wiążą z paniką.