Wpisy oznaczone tagiem transformacjaTransformacja ogólna

Transformacja ogólna W warunkach transformacji banki spółdzielcze i spółdzielnie zostały pozostawione samym sobie poprzez likwidację krajowych i regionalnych struktur spółdzielczych. BGŻ w wyniku wprowadzonych zmian w ustawodawstwie przestał pełnić obowiązki związku spółdzielczego. Mogły z nim być jednak zawierane przez banki spółdzielcze umowy cywilnoprawne dotyczące współpracy. Z takiej możliwości skorzystało 95% banków spółdzielczych. Przez prezesa NBP BGŻ otrzymał z dniem 1 marca 1990 roku uprawnienie do wykonywania czynności nadzoru bankowego wobec banków spółdzielczych. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Takie współdziałanie banków spółdzielczych oraz BGŻ było ograniczone. Banki spółdzielcze zgodnie z zapisami ustawy Prawo Bankowe stały się bankami uniwersalnymi i nie miały ograniczeń odnośnie obszaru ich działania. Inna kwestia którą jaką były stosunki kredytowe uregulowana została ustawą z dnia 28 grudnia 1989 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1990 roku. Ustawa była dążeniem do odcięcia się od preferencji które uznawał system gospodarki centralnie planowanej. Uchyliła ona nałożone na banki obowiązki odnośnie zapewnienia preferencji i uprzywilejowania w: dostępie do kredytów , oprocentowaniu kredytów oraz warunków ich spłaty. Spotykamy się tutaj z pojęciem kredyty preferencyjne które należy rozumieć jako kredyty na budownictwo mieszkaniowe, działalność w zakresie produkcji rolnej, na zagospodarowanie, dla młodych małżeństw a także dla inwalidów na zakup potrzebnego im sprzętu rehabilitacyjnego. Osoby biorące kredyt z którymi negocjowano warunki umowy kredytowej zostali zobligowani do zapłacenia w roku 1990 40% odsetek naliczonych według nowych stawek. Pozostałe 60% odsetek zostało dopisane do zadłużenia kredytobiorcy. Były jednak możliwe ustępstwa od tak ustalonych proporcji i kredytobiorcy mogli z budżetu państwa uzyskać pomoc w spłacie odsetek bądź części zadłużenia.

Okres transformacji

Okres transformacji Na temat tego czy w Polsce w okresie transformacji wystąpił kryzys bankowy zdania są podzielone. W specjalnych raportach MFW i Banku Światowego stwierdza się, że kryzysu w ogóle nie było albo, że cały region postkomunistyczny przechodził kryzys bankowy, a wszystko zależy od tego co kryje się pod pojęciem kryzys. W Polsce po roku 1989 wiele banków utraciło płynność, wzrastały istotne należności zagrożone a także wystąpiły straty w sektorze bankowym. Został ograniczony dopływ kredytu do gospodarki w wyniku czego konieczna stała się interwencja rządu i banku centralnego. Sam przebieg kryzysu po transformacji był raczej spokojny głównie dzięki działaniom interwencyjnym. Nie mieliśmy w tych czasach do czynienia z paniką wycofywania wkładów bankowych ale należy zwrócić tu uwagę, że nastąpiło to prawdopodobnie dzięki gwarancją skarbu państwa dla banków powstałych przed 1989 rokiem. Idealna rozrywka? Czy tak można zdefiniować czas wolny? Z drugiej strony klienci banków posiadali niewielką wiedzę na temat lokat bankowych i nie mieściło im się w głowach, że bank może upaść. Szukając właściwego słowa na określenie całej sytuacji jaka miała miejsce po 1989 roku w Polskiej gospodarce możemy powiedzieć że zetknęła się ona podobnie jak gospodarki byłego ZSRR i Bułgarii z kryzysem transformacji. Ów kryzys możemy podzielić na trzy fazy: pierwsza z nich miała miejsce w latach 1990-1992 kiedy to mieliśmy do czynienia z kłopotami finansowymi pojedynczych banków, druga przypada na lata 1993-1994 i jest to faza kulminacyjna kryzysu, w tym czasie władze państwowe i bank centralny zaczęły restrukturyzację systemu bankowego, i ostatnia, faza końcowa kryzysu która przypadła na lata 1995-1996.