Wpisy oznaczone tagiem ustawaRestrukturyzacja

Restrukturyzacja Dwa z trzech banków o których wspomniałem wcześniej nie skorzystały z ustawy restrukturyzacyjnej ponieważ banki niezależne w których były one zrzeszone nie korzystały z niej znajdując się poza strukturą trójszczeblową. Założenia polityki pieniężnej na rok 1994 zostały uchwalone przez Sejm 5 marca. Znalazł się w niej punkt który o gwarancji depozytów. Było w ustawie zapisane, że „do czasu wydania odpowiednich aktów prawnych prezes NBP będzie gwarantował depozyty osób fizycznych w wysokości 100% do 1000 ecu a także 90% od kwoty powyżej 1000 ecu do 3000 ecu”. System zabezpieczania depozytów został uznany za bardzo pilny do stworzenia, co pokazało jak ważne jest wprowadzenie rozwiązań o charakterze systemowym. Tak mogą spędzić czas wolny, to dla nich rozrywka. W połowie grudnia 1994 roku została uchwalona ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Weszła ona w życie w lutym 1995 roku. Zapisano w niej, że system gwarantowania depozytów jest obowiązkowy dla wszystkich banków. W praktyce oznacza to że obejmuje on wszystkie banki wymienione w ustawie Prawo Bankowe poza bankami spółdzielczymi, które są uczestnikami zrzeszeń regionalnych. Mowa była również w ustawie o umownych systemach gwarantowania depozytów. Miały by one charakter dobrowolny i komplementarny wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zapisano w ustawie także zasady tworzenia i późniejszego funkcjonowania funduszu obowiązkowego i dobrowolnego oraz rodzaje działań jakie muszą zostać podjęte w sytuacji zagrożenia banku niewypłacalnością. Bankowy Fundusz Gwarancyjny oprócz działalności gwarancyjnej sprawował również funkcję prewencyjną. Do końca 1999 roku wkłady oszczędnościowe złożone w PKO BP, BGŻ i Pekao S.A były objęte 100% gwarancjami ze strony skarbu państwa. Warto dodać, że banki spółdzielcze płaciły niższe składki przez pierwszy rok funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów.

Ustawa bankowa

Ustawa bankowa W ustawie zostały uregulowane zasady które były związane z bankowym postępowaniem ugodowym, nabywaniem akcji jednoosobowych spółek skarbu państwa za wierzytelności a także publiczną sprzedażą wierzytelności bankowych. Owe przepisy można było stosować tylko i wyłącznie do spółek które były w pośredniej lub bezpośredniej własności skarbu państwa. Banki uzyskały dzięki tej ustawie wsparcie szacowane na ponad 4 mld zł w latach 1993 – 1994 w postaci bonów restrukturyzacyjnych. Pieniądze były przekazane na zwiększenie funduszy własnych i rezerw i mogły je otrzymać banki państwowe oraz banki będące w 50% własnością skarbu państwa. Obligacje mogły otrzymać banki które spełniały następujące kryteria: musiały dysponować sprawozdaniem finansowym z oceną jakości portfela kredytowego, musiały one wyznaczyć kredyty o obniżonej jakości oraz stworzyć odrębny pion organizacyjny do zajmowania się nimi, banki musiały posiadać plan restrukturyzacji dla portfela kredytów obniżonej jakości. Czy to rozrywka? Czy tak można „zapełnić” czas wolny? Banki nie mogły udzielać kredytów dłużnikom których kredyty znajdowały się w portfelu o obniżonej jakości. Były od tego wyjątki. Jednym z nich była ugoda bankowa drugim gdy dłużnikiem była Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przy udzielonym bankom wparciu widniały warunki jakie musiały one spełnić. Ustawa miała jeszcze na celu zwiększenie ilości udzielanych kredytów, ponieważ w początkowej fazie transformacji było bardzo małe zainteresowanie banków udzielaniem kredytów na cele gospodarcze. Spowodowało to, że w ujęciu realnym kredyt posiadał inne znaczenie. Taka sytuacja była zdecydowanie niekorzystna dla gospodarki. W tamtych czasach potrzebowała ona środków finansowych do swej przebudowy.

Prywatyzacja przedsiębiorstw

Prywatyzacja przedsiębiorstw Wejście w życie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stworzyło formalno – prawne podstawy dla przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, bowiem samo pojęcie prywatyzacji polegało na udostępnieniu osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa ,powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa, oraz na udostępnieniu osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa lub sprzedaży przedsiębiorstwa. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? Wśród celów prywatyzacji można wymienić przede wszystkim przyspieszenie oraz rozszerzenie procesów zmian własnościowych, przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów ich przeprowadzenia. W tej kwestii należałoby również wymienić uczestnictwo obywateli rozumianą jako istotę obowiązującą włączenia do prywatyzacji jak największej części społeczeństwa w tym w szczególności obywateli nie posiadających wystarczająco dużych środków finansowych, czy nawet znaczne zwiększenie efektywności polskich przedsiębiorstw i ich zdolności do dostosowania się do wymogów gospodarki rynkowej. Natomiast jeśli mamy do czynienia z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa to zmienia się jedynie forma prawna podmiotu gospodarczego, dlatego, że rodzaj własności jako państwowej pozostaje bez zmiany, a przekształcenie własnościowe będzie dopiero skutkiem udostępnienia, a następnie nabycia akcji lub udziałów w spółce przez osoby fizyczne i prawne inne niż Skarb Państwa.