Uzdrowione banki

Uzdrowione banki Uzdrowione banki mogły stać się główna siłą napędową dla gospodarki i udział ich w sektorze bankowym był zdecydowanie wysoki. Banki dzięki odpowiednim zapiskom w ustawie mogły stać się aktywnym partnerem w restrukturyzacji przedsiębiorstw mając na ten cel wystarczające pieniądze oraz posiadając nowe doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem. O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ powstała osobna ustawa która została uchwalona 24 czerwca 1994 roku. Przez kilka lat były prowadzone prace nad stworzeniem koncepcji restrukturyzacji sektora bankowego. Czy to rozrywka? Czy tak można „zapełnić” czas wolny? Znowelizowane prawo bankowe przewidywało, że BGŻ zostanie przekształcony w spółkę akcyjną do 30 czerwca 1992 roku. Istniała również możliwość utworzenia banków regionalnych w formie spółek akcyjnych. Rozporządzenie które zostało wydane przez Radę Ministrów w tej sprawie nie weszło w życie i decyzje w tej sprawie zostały odłożone na dwa i pół roku. Banki spółdzielcze które posiadały kapitały własne mniejsze niż 5 mln ecu zostały zobowiązane przez prezesa NBP do wejścia w skład jednego z banków wiodących. Zaznaczono również fakt iż banki spółdzielcze nie posiadały ani wystarczających kapitałów ani nie osiągnęły wymaganego współczynnika wypłacalności a także innych parametrów ekonomicznych takich chociażby jak płynność. Za wiodące możemy uznać takie banki jak: BGŻ, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Gospodarczy Bank Południowo – Zachodni S.A. oraz Bank Unii Gospodarczej S.A. banki do końca 1993 roku musiały podjąć decyzję o zrzeszeniu i początkiem 1993 roku ponad 3 banków wybrało BGŻ. Organizacja struktury bankowej wywołała liczne dyskusje zarówno wśród bankowców jak i polityków. Wyłoniły się wówczas dwa nurty. Pierwszy z nich dążył do powstania struktur niezależnych od BGŻ, drugi natomiast do przekształcenia go w spółkę akcyjną i popierany był on przez PSL.