Wielkość wydatków

Wielkość wydatków Wielkość wydatków na zabezpieczenia społeczne jest bezpośrednio związana z jego skutecznością w zwalczaniu nierówności i ubóstwa. Środki budżetowe wprowadzone w celu ograniczenia nadmiernego deficytu budżetowego państw członkowskich, mają także wpływ na dochody gospodarstw domowych. Mimo, że skala efektu jest trudna do ustalenia ze względu na ograniczone dane, wskazują one, że w zależności od ich konstrukcji, konsolidacja fiskalna ma odmienny wpływ na wysokie i niskie dochody gospodarstw domowych. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? W kilku krajach skutki mogły dodatkowo obciążyć standard życia gospodarstw domowych o niskich dochodach. W pozostałych udało się uniknąć efektu dysproporcji na niskie dochody gospodarstw kładących szczególny nacisk na dystrybucję ich dóbr. Aspekty wydajności są także ważne z punktu widzenia redukcji ubóstwa i nierówności. Wskazanie potencjalnego wzrostu wydajności, można udowodnić, że ten sam poziom wydatków (liczony jako procent PKB kraju z wyłączeniem emerytur) zmniejsza nierówności w dochodzie Giniego dwa, a nawet trzykrotnie niż w niektórych państwach członkowskich (np. Węgry, a Grecja i Hiszpania). W ten sam sposób wydatki na ochronę socjalną (co stanowi 14-15% PKB) redukują ubóstwo w znaczny bardziej sposób w Luksemburgu czy Austrii niż ma to miejsce w Grecji czy Hiszpanii. Zmniejszenie oczekiwanej nieefektywności może zatem wspierać państwa członkowskie w dostępie do odpowiednich świadczeń zabezpieczenia społecznego, usług, zdrowia i opieki długoterminowej w celu ograniczenia, a także zmniejszenia ubóstwa.