Wpisy oznaczone tagiem wydatkiWydatki socjalne

Wydatki socjalne Stabilizujący wpływ wydatków socjalnych na dochody gospodarstw domowych osłabł po 2010 roku. Korzyści społeczne netto i zmniejszenie podatków przyczyniły się pozytywnie do zmiany brutto rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych (GHDI) w 2009 roku oraz w pierwszych dwóch kwartałach 2010, w wyniku zarówno automatycznej stabilizacji i podatkowych środków stymulacyjnych wprowadzonych przez państwa członkowskie, zgodnie z europejskim planem naprawy gospodarczej z listopada 2008. Jednak od połowy 2010 roku, udział świadczeń społecznych w zmianach dochodów gospodarstw brutto zmniejszył się, pomimo dalszego pogorszenia dochodów rynkowych. Mogło to być spowodowane wzrostem liczby długotrwale bezrobotnych. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? W niektórych krajach, środki podjęte w celu zredukowania poziomu lub czasu trwania świadczeń, skutkowały wyłączeniem niektórych beneficjentów z programów. Wreszcie w niektórych państwach członkowskich zmniejszający się wpływ wydatków socjalnych odzwierciedla także poprawę sytuacji gospodarczej i perspektyw. Ponadto zacieśnienie fiskalne koncentruje się w krajach Europejskiej Obszaru gospodarczego, co ma niekorzystny wpływ na zatrudnienie i zmiany w systemach podatkowych i świadczeń wraz z cięciami wynagrodzeń w sektorze publicznym, co również przyczyniło się do spadku dochodów gospodarstw domowych. Kryzys był także punktem zwrotnym w Ewolucji ubóstwa i nierówności dochodów. Ryzyko ubóstwa wśród ludności w wieku produkcyjnym zwiększyła się również silniej na południowych i peryferyjnych częściach Unii Europejskiej. Przed kryzysem nierówności rosły w północnej części terytorium UE, podczas gdy spadek z wysokiego poziomu w części południowej kontynentu, był spowodowany rozwojowi opieki społecznej w tych krajach. Dane wskazują, że od 2008 roku nastąpił silny wzrost różnic w dochodach między centralną częścią, a peryferiami. Na południu i peryferiach obszaru euro, połączenie wzrostu bezrobocia i długotrwałego bezrobocia, spadek dochodów, wzrost ubóstwa i nierówności, jest wskaźnikiem skali wyzwań gospodarczych oraz społecznych na przyszłość.

Wielkość wydatków

Wielkość wydatków Wielkość wydatków na zabezpieczenia społeczne jest bezpośrednio związana z jego skutecznością w zwalczaniu nierówności i ubóstwa. Środki budżetowe wprowadzone w celu ograniczenia nadmiernego deficytu budżetowego państw członkowskich, mają także wpływ na dochody gospodarstw domowych. Mimo, że skala efektu jest trudna do ustalenia ze względu na ograniczone dane, wskazują one, że w zależności od ich konstrukcji, konsolidacja fiskalna ma odmienny wpływ na wysokie i niskie dochody gospodarstw domowych. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? W kilku krajach skutki mogły dodatkowo obciążyć standard życia gospodarstw domowych o niskich dochodach. W pozostałych udało się uniknąć efektu dysproporcji na niskie dochody gospodarstw kładących szczególny nacisk na dystrybucję ich dóbr. Aspekty wydajności są także ważne z punktu widzenia redukcji ubóstwa i nierówności. Wskazanie potencjalnego wzrostu wydajności, można udowodnić, że ten sam poziom wydatków (liczony jako procent PKB kraju z wyłączeniem emerytur) zmniejsza nierówności w dochodzie Giniego dwa, a nawet trzykrotnie niż w niektórych państwach członkowskich (np. Węgry, a Grecja i Hiszpania). W ten sam sposób wydatki na ochronę socjalną (co stanowi 14-15% PKB) redukują ubóstwo w znaczny bardziej sposób w Luksemburgu czy Austrii niż ma to miejsce w Grecji czy Hiszpanii. Zmniejszenie oczekiwanej nieefektywności może zatem wspierać państwa członkowskie w dostępie do odpowiednich świadczeń zabezpieczenia społecznego, usług, zdrowia i opieki długoterminowej w celu ograniczenia, a także zmniejszenia ubóstwa.