Zabezpieczenia rzeczowe

Zabezpieczenia rzeczowe Wyróżniającą cechą zabezpieczeń rzeczowych jest ich odpowiedzialność, jaką ponosi osoba dająca zabezpieczenie do wartości poszczególnych składników jej majątku. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? Bank ma pełne prawo do takiego rodzaju zabezpieczenia bez względu na to, kto jest właścicielem określonej rzeczy, a także ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi dłużnika. Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń rzeczowych jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. Polega ono na przeniesieniu na kredytodawcę przez kredytobiorcę własności rzeczy ruchomych do czasu spłaty kredytu. Istnieje przy tym zastrzeżenie zwrotnego przejścia własności na przewłaszczającego (kredytobiorcę) w razie terminowej i całej kwoty kredytu. Zaletą tego typu zabezpieczenia jest jasno określona sytuacja prawna. Oznacza to, że tylko bank może wysuwać jakiekolwiek roszczenia do rzeczy przewłaszczonej. W przypadku niespłacenia kredytu bank nadal pozostaje właścicielem rzeczy, tym samym daje mu to prawo do jej np. sprzedaży. Wśród zastawów, banki najczęściej ustalają z klientem ustanowienie zastawu rejestrowego. Jego ustanowienie odbywa się poprzez wpis rzeczy, która jest przedmiotem poręczenia do krajowego rejestru sądowego zastawów, prowadzonego przez sądy rejonowe. Przedmiotem zastawu mogą być: rzeczy ruchome, prawa majątkowe, jeśli są zbywalne. Rzeczy podległe pod zastaw najczęściej nadal pozostają w dyspozycji kredytobiorcy. Wygaśnięcie zastawu ma miejsce wtedy, gdy kredyt zostanie całkowicie spłacony, a zastaw zostanie wykreślony z rejestru.