Wpisy oznaczone tagiem zabezpieczeniaZabezpieczenia społeczne

Zabezpieczenia społeczne Wydatki na zabezpieczenia społeczne mają potrójną rolę, a mianowicie: redystrybucje dochodów pomiędzy pokolenia; inwestowanie w kapitał społeczny oraz ubezpieczenia indywidualne zapobiegającym poszczególnym niebezpieczeństwom (tj. bezrobocie, zły stan zdrowia, podeszły wiek itp.) jak również szokom makroekonomicznym. Wydatki na ochronę socjalną mogą chronić gospodarstwa domowe przed wstrząsami, zapobiegać ubóstwu i promować równość społeczną, podczas gdy przyczynia się ona także do krótkoterminowej stabilizacji makroekonomicznej poprzez łagodzenie skutków cykli koniunkturalnych, zazwyczaj poprzez wspieranie zagregowanego popytu. Szacunki ESDE 2012 wskazują, że nakłady na walkę z bezrobociem w latach 1995-2005 zwiększyły się średnio o 6 % za każdy punkt procentowy w luce produkcyjnej; wydatki na wykluczenie społeczne, rodzinę i warunki mieszkaniowe zwiększyły się o 2%, a emerytury i wydatki zdrowotne o około 1-1,5 %. Wydatki publiczne na ochronę socjalną w UE są stosunkowo wysokie w porównaniu z jej globalnymi partnerami. Według obliczeń Komisji wydatki na publiczną ochronę socjalną w UE wyniosły 25 % PKB w 2005 roku. To dla nich idealna rozrywka. Ale co jeśli chodzi o czas wolny? Dla porównania podobne wydatki na zabezpieczenia społeczne na świecie wyniosły 14 % PKB. W krajach OECD były nieco wyższe – 19 % PKB, natomiast w USA było to 16 %. Należy zauważyć jednak, że biorąc pod uwagę obowiązkowe i dobrowolne wydatki socjalne w szacunkach, różnice w wydatkach socjalnych pomiędzy UE, a światem zmniejszają się znacznie. Na tej podstawie, całość publicznych i prywatnych wydatków socjalnych w UE wynosiły 28 % PKB w 2005 roku w porównaniu do 24 % w krajach OECD i 26 % w Stanach Zjednoczonych.

Zabezpieczenia rzeczowe

Zabezpieczenia rzeczowe Wyróżniającą cechą zabezpieczeń rzeczowych jest ich odpowiedzialność, jaką ponosi osoba dająca zabezpieczenie do wartości poszczególnych składników jej majątku. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? Bank ma pełne prawo do takiego rodzaju zabezpieczenia bez względu na to, kto jest właścicielem określonej rzeczy, a także ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi dłużnika. Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń rzeczowych jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. Polega ono na przeniesieniu na kredytodawcę przez kredytobiorcę własności rzeczy ruchomych do czasu spłaty kredytu. Istnieje przy tym zastrzeżenie zwrotnego przejścia własności na przewłaszczającego (kredytobiorcę) w razie terminowej i całej kwoty kredytu. Zaletą tego typu zabezpieczenia jest jasno określona sytuacja prawna. Oznacza to, że tylko bank może wysuwać jakiekolwiek roszczenia do rzeczy przewłaszczonej. W przypadku niespłacenia kredytu bank nadal pozostaje właścicielem rzeczy, tym samym daje mu to prawo do jej np. sprzedaży. Wśród zastawów, banki najczęściej ustalają z klientem ustanowienie zastawu rejestrowego. Jego ustanowienie odbywa się poprzez wpis rzeczy, która jest przedmiotem poręczenia do krajowego rejestru sądowego zastawów, prowadzonego przez sądy rejonowe. Przedmiotem zastawu mogą być: rzeczy ruchome, prawa majątkowe, jeśli są zbywalne. Rzeczy podległe pod zastaw najczęściej nadal pozostają w dyspozycji kredytobiorcy. Wygaśnięcie zastawu ma miejsce wtedy, gdy kredyt zostanie całkowicie spłacony, a zastaw zostanie wykreślony z rejestru.