Wpisy oznaczone tagiem zamętZamęt

Zamęt Wielki kryzys wprowadził spory zamęt, naraził wiele osób na duże straty finansowe, wielu zniechęcił do oszczędzania a także podważył zaufanie do banków które było bardzo ciężko odbudować. Banki do czasu wielkiego kryzysu traktowane były jako przedsiębiorstwa i również na takich zasadach funkcjonowały. Pojawiały się w tamtych czasach coraz częściej bankructwa banków które wpływały negatywnie na szeroki krąg deponentów. Sytuacja taka wymagała poddania się banków szczególnym regułom prawnym. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? W celu ochrony systemu bankowego oraz deponentów utworzono instytucję która miała pełnić funkcję nadzoru. Została ona wyposażona w uprawnienia do ograniczania dostępu do działalności bankowej a także do kontroli przepisów obowiązujących banki. Zatem utworzenie nadzoru bankowego stało się przejawem instytucjonalno-prawnych rozwiązań, które zmierzały do ograniczenia takich zjawisk ekonomicznych, które to mogłyby zagrozić działalności banków a także bezpieczeństwu powierzonych depozytów. Nadzór jest skoncentrowany głównie wokół dwóch obszarów występowania zjawisk ekonomicznych, które to mogą nieść zagrożenie w postaci upadku banków. Pierwszy z nich jest związany z charakterem pieniężnym operacji wykonywanych przez banki. Drugi zaś tworzą krajowe i międzynarodowe rynku finansowe. Zjawiska ekonomiczne występujące w obu wyżej podanych obszarach są przesłankami, które zdecydowały o poddaniu instytucji bankowych pewnym regulacjom prawnym oraz o samej potrzebie powołania instytucji nadzoru bankowego. Z działalnością bankową związane jest zjawisko kreacji pieniądza depozytowego. Jest ono powiązane z procesem jego zmiany formy z pieniądza metalowego w pieniądz papierowy, który następnie staje się pieniądzem rozrachunkowym bądź elektronicznym w obrocie bezgotówkowym. Spowodowało to przyspieszenie oddzielenia się aktywów banku od pieniądza papierowego. Doprowadziło to do powstania mechanizmów jego emisji opartej na depozytach które były zgromadzone w banku czyli aktywach.