Zmiany w rodzinie

Zmiany w rodzinie Z moich zauważeń dokonujące się współcześnie w Polsce przemiany w różnych dziedzinach życia spowodowały także zasadnicze zmiany struktury obrazu i modelu rodzin polskich. Do 1989 roku Polacy żyli w systemie społecznym, który gwarantował ludziom pracę, zapewniał podstawowe zabezpieczenia socjalne. Wejście do Unii Europejskiej, przejście do nowej gospodarki rynkowej okazało się procesem niezwykle trudnym. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Owa transformacja społeczna i gospodarcza wniosła do życia polskich rodzin wiele nieoczekiwanych zmian. Cechą charakterystyczną rodzin ostatnich lat jest zmniejszająca się ich liczebność, w miastach dominują rodziny z jednym dzieckiem, na wsi upowszechnił się model rodziny z dwojgiem dzieci. Wciąż wzrasta liczba rodzin rozbitych i w wolnych związkach. Większość rodzin odczuwa zagrożenie poczucia bezpieczeństwa ze względu na nieustabilizowaną sytuację na rynku pracy. Często dochody rodzin są nieadekwatne do aktualnych potrzeb. Polaryzacja dochodów w rodzinach pogłębia się, co tworzy szczególne rejony zagrożenia. Bardzo często mogę stwierdzić, iż partnerski model rodziny częściej bywa realizowanym przez ludzi z wyższym wykształceniem, pracujących zawodowo. Struktura rodziny, warunki ekonomiczne, model małżeński są między innymi czynnikami współtworzącymi atmosferę wychowawczą w rodzinie. Współczesna rodzina polska, choć przeżywa wielorakie trudności, wynikające z uwarunkowań wewnątrzrodzinnych, jak i pozarodzinnych, dąży jednak do zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych, polepszenie materialnych i psychicznych oraz rozwoju dzieci, realizując w większym bądź mniejszym zakresie funkcje rodzicielskie. Rodzina jest, bowiem tą grupą społeczną, która może przyśpieszyć demokratyzację życia społecznego poprzez kształtowanie u młodego pokolenia określonych norm społecznych, wartości etycznych i wzorców zachowań odpowiadających pluralistycznym i wolnościowym zasadom społeczeństwa demokratycznego.