Wpisy oznaczone tagiem zmianyZmiany systemowe w gospodarce

Zmiany systemowe w gospodarce Zmiany systemowe w polskiej gospodarce oraz jej bardzo głęboka restrukturyzacja miały znaczący wpływ na zmiany tradycjonalnego podchodzenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Wdrożenie rynkowej gospodarki, miało przede wszystkim swoje odbicie oczywiście w bankowości. Bardzo gruntowna reorganizacja bankowych systemów w Polsce spowodowała ogromny rozwój aparatu bankowego. Przede wszystkim zostały zmienione prawne regulacje, mające na celu zależności pomiędzy bankami oraz gospodarczymi jednostkami. Zlikwidowano oczywiście monopol poniektórych banków, który gwarantował im na prowadzenie poszczególnych operacji wyłączność. To niezwykła rozrywka, ale jaki wpływ ma czas wolny? Ogrom usług, które świadczone są przez banki oraz bogate zróżnicowanie warunków, które zostają oferowane znacząco się poszerzyły. Klienci uzyskali przede wszystkim prawo wyboru jak i mogli korzystać równolegle z usług wielu banków. Tak, więc spośród znaczącej ilości zadań bankowych, kredytowanie jest najważniejszą i najtrudniejsza działalnością. Działalność kredytowa niesie ze sobą przeważnie ryzyko, które jest oczywiście nie do uniknięcia, jeżeli w momencie podejmowania decyzji przez bank nie dysponuje on pełną, wiarygodną i przede wszystkim pewną informacją. Nie zawsze również można trafnie przewidzieć dalszy rozwój różnych wydarzeń. Niestety nie da się wykluczyć błędów w informacji czy ich interpretacji. Bardzo istotnym elementem ryzyka bankowego to niekorzystne zmiany otoczenia gospodarczego, przy bardzo złej koniunkturze ryzyko kredytowe bardzo wzrasta. Działalność kredytowa musi być kontrolowana, pod kątem dokładnej analizy ryzyka bankowego jak i stworzenia odpowiedniego systemu jego monitorowania.

Zmiany administracji

Zmiany administracji Dość głębokie zmiany, jakie dokonują się obecnie w strukturze aparatu państwowego w ogóle, a w strukturze administracji w szczególności, nie pozostają bez wpływu na system kontroli i nadzoru. Z kolei w państwie prawa podstawowym celem funkcjonowania wszystkich typów kontroli jest zapewnienie nienaruszalności praw i swobód jednostki w jej stosunkach z organami administracji, a więc to założenie powoduje, że system kontrolny powinien być tak zbudowany, by zmuszać aparat administracyjny do sprawnego działania i osiągania zamierzonych celów w nowych warunkach społeczno – politycznych. Zatem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań problem ochrony praw jednostki wymaga funkcjonowania różnych rodzajów kontroli, które muszą się wzajemnie uzupełniać. Działania kontrolne Parlamentu i Prezydenta w stosunku do innych instytucji wynikają z zasady nadrzędności organów przedstawicielskich nad pozostałymi strukturami państwa. Także obiektywna i skuteczna sądowa oraz quasi sądowa kontrola zgodności z prawem działań administracyjnych jest najlepszą rękojmią ochrony praw jednostki. Jak się ma tu rozrywka, czy czas wolny? W praktyce działań administracyjnych dużą rolę odgrywają niesformalizowane formy kontroli, w tym przede wszystkim realizowanej przez środki masowego przekazu. Aparat administracji publicznej w II Rzeczpospolitej ulegał bardzo wielu modyfikacjom. Obejmował on, oparty na różnych kryteriach, jak i również system organów administracyjnych. Ze względu na zasadę terytorialną, administrację publiczną podzielono w Polsce na administrację centralną i terytorialną, inaczej zwaną lokalną. Administracja terytorialna obejmowała administrację rządową i samorząd.

Zmiany w rodzinie

Zmiany w rodzinie Z moich zauważeń dokonujące się współcześnie w Polsce przemiany w różnych dziedzinach życia spowodowały także zasadnicze zmiany struktury obrazu i modelu rodzin polskich. Do 1989 roku Polacy żyli w systemie społecznym, który gwarantował ludziom pracę, zapewniał podstawowe zabezpieczenia socjalne. Wejście do Unii Europejskiej, przejście do nowej gospodarki rynkowej okazało się procesem niezwykle trudnym. Jak się ma do tego, rozrywka, czy też czas wolny? Nie dziwi zatem fakt, że z dnia na dzień zaczęły one coraz bardziej narastać. Owa transformacja społeczna i gospodarcza wniosła do życia polskich rodzin wiele nieoczekiwanych zmian. Cechą charakterystyczną rodzin ostatnich lat jest zmniejszająca się ich liczebność, w miastach dominują rodziny z jednym dzieckiem, na wsi upowszechnił się model rodziny z dwojgiem dzieci. Wciąż wzrasta liczba rodzin rozbitych i w wolnych związkach. Większość rodzin odczuwa zagrożenie poczucia bezpieczeństwa ze względu na nieustabilizowaną sytuację na rynku pracy. Często dochody rodzin są nieadekwatne do aktualnych potrzeb. Polaryzacja dochodów w rodzinach pogłębia się, co tworzy szczególne rejony zagrożenia. Bardzo często mogę stwierdzić, iż partnerski model rodziny częściej bywa realizowanym przez ludzi z wyższym wykształceniem, pracujących zawodowo. Struktura rodziny, warunki ekonomiczne, model małżeński są między innymi czynnikami współtworzącymi atmosferę wychowawczą w rodzinie. Współczesna rodzina polska, choć przeżywa wielorakie trudności, wynikające z uwarunkowań wewnątrzrodzinnych, jak i pozarodzinnych, dąży jednak do zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych, polepszenie materialnych i psychicznych oraz rozwoju dzieci, realizując w większym bądź mniejszym zakresie funkcje rodzicielskie. Rodzina jest, bowiem tą grupą społeczną, która może przyśpieszyć demokratyzację życia społecznego poprzez kształtowanie u młodego pokolenia określonych norm społecznych, wartości etycznych i wzorców zachowań odpowiadających pluralistycznym i wolnościowym zasadom społeczeństwa demokratycznego.