Wpisy oznaczone tagiem życieRyzyko życia

Ryzyko życia Ryzyko związane ze stopą procentową a także ryzyko wymiany. Można tu wspomnieć także o ryzyku technicznym powiązanym z wynikającymi trudnościami na skutek niedoskonałości systemu informatycznego a także niewłaściwą oceną sytuacji na rynku. Wprowadzone zostały również wagi ryzyka dla pozycji bilansowych i pozabilansowych banków. Coraz częściej też banki zaczęły wychodzić poza swoją tradycyjną działalność na rynek akcji i obligacji. Spowodowało to z jednej strony integrację rynków finansowych która jest określana mianem globalizacji a z drugiej strony do nasilenia się konkurencji na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych. To najlepsza rozrywka. Rozwój społeczny jest traktowany jako zmiana osobowości, która zachodzi pod wpływem oddziaływania środowiska społecznego, które przygotowuje jednostkę do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Z kolei jeśli chodzi o czas wolny? Przed nadzorem bankowym pojawiło się nowe zadanie związane z opracowaniem odpowiednich reguł prawnych które ograniczały by nie tylko indywidualne ryzyko bankowe ale także ryzyko całego systemu bankowego. Zjawisko podważające bezpieczeństwo i stabilność całego sektora bankowego a także jego zasięg stało się najważniejszym wyzwaniem dla instytucji nadzoru bankowego. Komitet Przepisów Bankowych i Procedur Nadzorczych którego siedziba mieściła się w Bazylei a także instytucje nadzorcze poszczególnych krajów europejskich podjęły próby zdefiniowania ryzyka systemowego oraz dróg jego przenoszenia. Zaczęły się prace legislacyjne które zmierzały do sformułowania nowych reguł prawnych związanych z zarządzaniem ryzykiem bankowym. Wymienione wcześniej przesłanki ekonomiczne związane z działalnością banków a także ich otoczeniem finansowym miały duży wpływ na powstanie i późniejszy rozwój nadzoru bankowego. Skutkiem interwencjonizmu państwowego wobec zagrożeń jakie to spowodował wielki kryzys gospodarczy lat 1929-1933 było wykształcenie się jego formy instytucjonalno-prawnej. Zasadność wpływu nadzoru bankowego na działalność instytucji bankowych a także jego skuteczność zależy od poglądów jakie były prezentowane w poszczególnych teoriach ekonomicznych.